استراتژی چیست؟

0
40
خلاصه ترین تعریف استراتژی :  استراتژی یعنی راه رسیدن به هدف
تعریف دیگری از استراتژی: استراتژی یعنی اینکه من تصمیم های دقیق و شفاف در مورد نحوه رقابت با دیگران بگیرم تا به هدف برسم.
تعریف بعدی استراتژی: استراتژی یعنی اینکه کاری که دیگران انجام می دهند را با هزینه و منابع کمتری انجام دهیم و کارهایی انجام دهیم که هیچ کس غیر از ما انجام نمی دهد تا به هدف برسم.
بازاریابی استراتژیک چیست؟
وقتی از بازاریابی استراتژیک صحبت میکنید این بدان معناست که نوعی از بازاریابی را برنامه ریزی می نمایید که در آن از روشی مشخص و برنامه ریزی شده استفاده خواهید کرد که در آن قدرت پیش بینی و خلق آینده را خواهید داشت.