تیم ارشد مدیریتی
خانه دیجیتال مارکتینگ
تیم ارشد مدیریتی
image

سعید میرزایی

مدیر ارشد اجرایی

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، دکترای مدیریت

image

محمد بلوریان تهرانی

مدیر ارشد بازاریابی

تحصیلات: دکترای بازاریابی از آمریکا

image

امیر مسعود مددی

مدیر عامل

تحصیلات: کارشناسی ارشد بازاریابی، دکترای مدیریت

image

کیا قنبری

مدیر ارشد مدیا

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، کارشناسی ارشد کارگردانی

image

سینا مضیفیان

مدیر استراتژی رسانه

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دکترای مدیریت رسانه

image

لادن جعفری

مدیر طراحی کمپین

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک، دکترای مدیریت