5 دوره یافت شد

دوره جامع مدیریت دیجیتال مارکتینگ (عملیاتی)

شروع دوره

20 فروردین

طول دوره

160 ساعت

تدریس آنلاین

دارد

تعداد مدرسین

7 نفر
4,000,000 تومان 2,900,000 تومان

دوره فشرده مدیریت دیجیتال مارکتینگ (مدیریتی)

شروع دوره

طول دوره

تدریس آنلاین

تعداد مدرسین

820,000 تومان

Growth Hacking (هک رشد) و Gamification

شروع دوره

طول دوره

تدریس آنلاین

تعداد مدرسین

48,000 تومان 34,000 تومان

دوره حرفه ای ایمیل مارکتینگ (بازاریابی ایمیلی)

شروع دوره

طول دوره

تدریس آنلاین

تعداد مدرسین

55,000 تومان 25,000 تومان

دوره حرفه ای راه اندازی استارت آپ

شروع دوره

طول دوره

تدریس آنلاین

تعداد مدرسین

55,000 تومان 28,000 تومان